ARCHITECTURE + MATERIAL & ENVELOPE

x032 COAC [2018]
Barcelona, ES
Fuses Viader, JPAM, Jordi Mansilla
Metal

La rehabilitació d’una façana en un edifici catalogat dins el do.co.mo.mo era doblement exemplar pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: la rehabilitació i adequació energètica d’un edifici dels anys cinquanta als estàndards actuals, tot preservant les qualitats arquitectòniques originals d’una façana del moviment modern. El concepte principal de la renovació consisteix en la preservació del sistema original de façana, un mur cortina molt elemental, quasi primitiu, a base de perfils calibrats en T d’acer pintat, en tota l’alçada de l’edifici. Aquest concepte, que semblaria contradictori amb la rehabilitació energètica (ponts tèrmics lineals, baixa estanquitat), resulta essencial en la conservació dels valors de la façana original i es resol gràcies a la precisió en els detalls de les noves fusteries d’acer amb trencament de pont tèrmic que són d’una gran esveltesa. Igualment, la proposta original de l’edifici que generava bandes horitzontals acabades amb vidre, combinant bandes transparents (finestres) i massisses (ampits), permet la integració de cèl·lules fotovoltaiques de capa fina muntades en vidre laminat i transformar la nova pell de l’edifici en un generador d’energia.

 

Team
Arquitectura: Fuses Viader + JPAM + Jordi Mansilla /  Fotografia: Carlos Suárez-Kilzi, proporcionades per Fuses Viader / Planificació façanes: xmade

The rehabilitation of a façade in a building listed in the do.co.mo.mo was doubly exemplary by the College of Architects of Catalonia: the rehabilitation and energy adaptation of a building from the fifties to current standards, while preserving the original architectural qualities of a modern movement façade. The main concept of the renovation is the preservation of the original façade system, a very elementary, almost primitive curtain wall, based on painted steel T-shaped profiles, throughout the height of the building. This concept, which would seem contradictory to energy rehabilitation (linear thermal bridges, low tightness), is essential in preserving the values ​​of the original facade and is resolved thanks to the precision in the details of the new steel carpentry with broken thermal bridge that are of great slenderness. Likewise, the original proposal of the building that generated horizontal bands finished with glass, combining transparent bands (windows) and solid ones (sills), allows the integration of thin-layer photovoltaic cells mounted in laminated glass and transform the new skin of the building in a power generator.Team
Architecture: Fuses Viader + JPAM + Jordi Mansilla / Photographer: Carlos Suárez-Kilzi, provided by Fuses ViaderFaçade Planning: xmade

x032 COAC [2018]
Barcelona, ES
Fuses Viader, JPAM, Jordi Mansilla
Metal

La rehabilitació d’una façana en un edifici catalogat dins el do.co.mo.mo era doblement exemplar pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: la rehabilitació i adequació energètica d’un edifici dels anys cinquanta als estàndards actuals, tot preservant les qualitats arquitectòniques originals d’una façana del moviment modern. El concepte principal de la renovació consisteix en la preservació del sistema original de façana, un mur cortina molt elemental, quasi primitiu, a base de perfils calibrats en T d’acer pintat, en tota l’alçada de l’edifici. Aquest concepte, que semblaria contradictori amb la rehabilitació energètica (ponts tèrmics lineals, baixa estanquitat), resulta essencial en la conservació dels valors de la façana original i es resol gràcies a la precisió en els detalls de les noves fusteries d’acer amb trencament de pont tèrmic que són d’una gran esveltesa. Igualment, la proposta original de l’edifici que generava bandes horitzontals acabades amb vidre, combinant bandes transparents (finestres) i massisses (ampits), permet la integració de cèl·lules fotovoltaiques de capa fina muntades en vidre laminat i transformar la nova pell de l’edifici en un generador d’energia.

 

Team
Arquitectura: Fuses Viader + JPAM + Jordi Mansilla /  Fotografia: Carlos Suárez-Kilzi, proporcionades per Fuses Viader / Planificació façanes: xmade

The rehabilitation of a façade in a building listed in the do.co.mo.mo was doubly exemplary by the College of Architects of Catalonia: the rehabilitation and energy adaptation of a building from the fifties to current standards, while preserving the original architectural qualities of a modern movement façade. The main concept of the renovation is the preservation of the original façade system, a very elementary, almost primitive curtain wall, based on painted steel T-shaped profiles, throughout the height of the building. This concept, which would seem contradictory to energy rehabilitation (linear thermal bridges, low tightness), is essential in preserving the values ​​of the original facade and is resolved thanks to the precision in the details of the new steel carpentry with broken thermal bridge that are of great slenderness. Likewise, the original proposal of the building that generated horizontal bands finished with glass, combining transparent bands (windows) and solid ones (sills), allows the integration of thin-layer photovoltaic cells mounted in laminated glass and transform the new skin of the building in a power generator.Team
Architecture: Fuses Viader + JPAM + Jordi Mansilla / Photographer: Carlos Suárez-Kilzi, provided by Fuses ViaderFaçade Planning: xmade